Site logo

Over Milieuwetten

Milieu wordt in de concept Milieuwet voor Suriname gedefinieerd als te zijn “de samenhang van de levende en niet‐levende omgeving van de mens, dier en plant daaronder begrepen de sociale ‐ en economische aspecten in de ruimste zin des woord”. Het onderwerp milieu is vanwege toenemende bedreigingen steeds hoger op de prioriteitenlijst van internationale en nationale organisaties en overheden gekomen.

Er zijn tal van manieren waarop de wereld tracht in te spelen op deze bedreigingen en één daarvan is het aangaan van internationale afspraken, oftewel verdragen. Als soevereine staat heeft Suriname tal van rechten en plichten binnen het internationale recht. Eén van deze rechten is het recht om bilaterale of multilaterale overeenkomsten met andere staten en/of internationale organisaties te sluiten.

Suriname heeft meerdere malen gebruik gemaakt van dit recht en heeft zich zo gecommitteerd aan tal van multilaterale en bilaterale verdragen. Er zijn mensenrechten verdragen, milieuverdragen, verdragen waarbij internationale organisaties worden opgericht (denken aan het Handvest van de Verenigde Naties) en verdragen waarbij internationale gerechtshoven worden opgericht.

Van belang in dit boek zijn de milieuverdragen. Suriname heeft eerst als Rijksdeel en later als soevereine staat een aantal milieuverdragen getekend en ook geratificeerd. Er zijn verschillende overheidsdepartementen die informatie kunnen verstrekken over geratificeerde milieuverdragen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Arbeid, Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) hebben informatie verschaft die aan de basis ligt van deze publicatie. Het doel van deze website om een overzicht te geven van de wisselwerking tussen internationale milieuverdragen en het betreffende deel van het Surinaamse rechtssysteem.

Internationaal milieurecht
Deze documenten / informatie zijn ter introductie in het internationale milieurecht. Hierbij worden de ontwikkelingen binnen het internationale milieurecht en het daarbij horende internationale milieubeleid weergegeven. Daarna, wordt in een apart hoofdstuk de milieuverdragen algemeen beschreven. Hierbij, zal de vergelijking gemaakt worden met de internationaal geldende normen voor de onderhandeling, totstandkoming, naleving en implementatie van verdragen algemeen en milieuverdragen in het bijzonder.

Milieuverdragen in Suriname
De verdragen die u hier vindt zijn op basis van het verband tussen het internationale milieurecht en nationale wetgeving. Er wordt voornamelijk gelet op de nationale wetgeving die bestaat op het gebied van de transformatie van verdragen naar wetgeving in ons land. In dit deel worden alle milieuverdragen die Suriname heeft geratificeerd ook opgesomd. Hierbij zullen onder andere de officiële titel, het doel en de rechten en plichten van Suriname bij het verdrag worden belicht.