Site logo

Milieu Regelgeving Suriname

Welkom,
De Suriname Conservation Foundation beoogt met de Website “Milieuregelgeving in Suriname” meer bekendheid te geven aan het Surinaams Milieurecht. Met deze website wordt daarom een aanzet gegeven om milieu en aanverwante regelgeving toegankelijker te maken voor het algemeen publiek.

Op deze website vindt u een overzicht van nationale regelingen en verdragen die direct dan wel indirect relevant zijn voor de bescherming van het milieu.

“Milieu” wordt in de Milieu Raamwet gedefinieerd als “de samenhang van de levende en niet-levende omgeving van de mens, dier en plant daaronder begrepen de sociale – en economische aspecten in de ruimste zin des woord”. Op grond van deze ruime definitie, zijn de wetten die zijn geplaatst zeer divers. Het betreft regelgeving die varieert van bescherming van flora en fauna, de volksgezondheid tot bescherming van het cultureel erfgoed.

Om het geheel overzichtelijk te maken, kunt u de regelgeving zoeken op de compartimenten bodem, water en lucht en ook op sectoren die variëren van bosbouw, mijnbouw tot afval.

Als milieuorganisatie erkent de Suriname Conservation Foundation het belang van wetgeving voor het conserveren en behouden van onze natuur en hoopt met deze website een bijzondere bijdrage te hebben geleverd aan het bewustzijn van de vigerende regelgeving.

DISCLAIMER
Alhoewel de nodige zorgvuldigheid is betracht bij het selecteren en scannen van de verschillende regelgeving producten, kunnen er onvolkomenheden bestaan. Wij verwelkomen elke suggestie welke zal leiden tot verbetering.

Compartimenten

Bodem

Lucht

Water

Sectoren

Afval

Agrarische sector

Arbeidsomstandigheden

Bosbouw

Cultureel Erfgoed

Energie

Geluid

Gezondheid

Industrie

Mijnbouw

Natuurbescherming

Ruimtelijke Ordening & Landbeheer

Visserij

Verdragen

Hier vindt u de internationale milieuovereenkomsten oftewel milieuverdragen waar Suriname partij van is en/of zich aan heeft gecommitteerd. De verdragen zijn gecategoriseerd waardoor het zoeken wordt vergemakkelijkt.

Bodem

Lucht

Zee / Water

Verontreiniging

Flora & Fauna

Mensenrechten

Gezondheid