Site logo
Officiële titel

Het Verdrag van Bazel betreffende de Controle op Grensoverschrijdende Verplaatsing van Gevaarlijk Afval en hun Verwijdering (Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal)

Inwerkingtreding

5 mei 1992

Ratificatie Suriname

19 december 2011

Statistieken
Protocollen / Amendementen

Amendement bij het verdrag van Bazel betreffende de Controle op Grensoverschrijdende Verplaatsing van Gevaarlijk Afval en hun Verwijdering (the Ban Amendment) (1995): ter versterking van de controle op grensoverschrijdend vervoer van gevaarlijk afval en andere stoffen onder het verdrag.

Bazel Protocol inzake Aansprakelijkheid en Compensatie voor Schade als gevolg van Grensoverschrijdend vervoer van Gevaarlijk afval en andere stoffen (1999): Het doel van dit protocol is te voorzien in een algemene regeling voor aansprakelijkheid alsmede adequate en snelle vergoeding van schade als gevolg van het grensoverschrijdende vervoer van gevaarlijke afvalstoffen en andere stoffen, met in begrip van incidenten die zich voordoen als gevolg van de illegale handel in die afvalstoffen. Het Protocol geeft ook aan wie financieel verantwoordelijk is in het geval van een
incident. Elke fase van grensoverschrijdend vervoer, vanaf het punt van laden, internationale doorvoer, import, tot de verwijdering, wordt meegenomen.

Categorieën