Welkom

NATIONALE WETGEVING NATUURBEHEER

In de afgelopen periode is gewerkt aan het project “National Environmental Legislation – Legal Framework for Nature Management”. Dit project wordt uitgevoerd door Schurman Advocaten en wordt gefinancierd door Suriname Conservation Foundation. .

Het project heeft als doel het geheel aan nationale wetgeving op het gebied van natuurbeheer in kaart te brengen en na te gaan hoe deze in relatie staat tot de internationale verdragen waarbij Suriname partij is. Daarnaast is geïdentificeerd welke ministeries en diensten, NGO’s en Instituten verantwoordelijkheid dragen voor specifieke deelgebieden. Vervolgens wordt een voorstel geformuleerd voor een gecoördineerde aanpak en samenwerking van de stakeholders om daardoor op efficiënte en effectieve wijze alle krachten te bundelen..

Voor het bereiken van de doelstellingen is bij de uitvoering de medewerking van de overheid en andere belanghebbenden van belang. Functionarissen werkzaam op de betrokken ministeries en bij relevante niet-gouvernementele organisaties zullen elk vanuit hun invalshoek door hun kennis en inzichten hieraan een bijdrage kunnen leveren. Ook bij de verdere ontwikkeling van wettelijke regelingen met betrekking tot de natuur en de natuurlijke omgeving en aan de genoemde afstemming van onze nationale wetgeving op de internationale verdragen, is hun inbreng van groot belang.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij door een gezamenlijke aanpak een goed resultaat zullen bereiken.
-------------
NATIONAL NATURE LEGISLATION

In 2009 the project "National Environmental Legislation - Legal Framework for Nature Management" has been initiated. The project is implemented by Schurman Advocaten and funded by Suriname Conservation Foundation.

The project aims to identify, evaluate and present national legislation in the field of nature management to relate the Surinamese legislations to the international treaties to which Suriname is party. In addition, ministries and departments, NGOs and institutes who are responsible for specific areas, are identified. Subsequently a proposal is formulated for a coordinated approach and the cooperation of stakeholders to join forces in an efficient and effective way.

For the implementation of this website’s goals the cooperation of the government and other stakeholders is important. Officials working in the governmental institutes, ministries and relevant non-governmental organizations can contribute each from their own perspective through their knowledge and insights. In the further development of legislation relating to nature and the natural environment, their input will play a significant role, as well as to the alignment of our national legislation with the international conventions.

We are convinced that with a joint approach we will achieve a good result.

Yours sincerely,

humphreyschurman.jpg schurman_naam.png
Watermolenstraat 32, Paramaribo - Suriname
Telefoonnummer: +(597) 476558/476593
Faxnummer: +(597) 411007

SCF Dr. J.F. Nassylaan 17
Paramaribo-Suriname (South.America)

Nieuws & Evenementen
laatste nieuws en updates

Kalender

2018-02-11 - Bouva: Milieuwetten nodig voor duurzame ontwikkeling
Read More »

Kalender

2018-02-06 - Dodson: Geen gemakkelijke opgave verbannen kwik
Read More »

Kalender

2018-02-05 - Minamata-verdrag vooral van invloed op klein mijnbouw
Read More »

Download Documenten

Bescherming van ecosystemen,  mensen en duurzame ontwikkeling  in Zuid Suriname

Join Our Mailing list

Subscribe to our mailing list to get updates (email@address.com)